Klasyka we wnÄ™trzu i historia - Sztukateria wewnętrzna

Dodane: 26-05-2016 10:47
Klasyka we wnÄ™trzu i historia - Sztukateria wewnętrzna rożytnych Rzymian i Greków. Styl ten nawiÄ…zywaÅ‚ głównie do antyku. W Europie tzw. ?powrót do źródeÅ‚? (klasycznych) pojawiÅ‚ siÄ™ już w renesansie ? jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu. Jako styl dominujÄ…cy epoki wpÅ‚ywaÅ‚ na ksztaÅ‚t innych nurtów kulturowych okresu jak manieryzm, barok, rokoko. TrwaÅ‚ do koÅ„ca wieku XVIII, w niektórych krajach do lat 30. nastÄ™pnego stulecia, a nawet dÅ‚użej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzaÅ‚ siÄ™ czasem w eklektyzm koÅ„ca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panowaÅ‚ w epoce oÅ›wiecenia. NajpeÅ‚niejszy rozkwit klasycyzmu nastÄ…piÅ‚ w I poÅ‚. XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosÅ‚a walka klasyków z romantykami. Zauroczenie klasycznÄ… harmoniÄ… pojawiaÅ‚o siÄ™ wielokrotnie, także w XX wieku, pod postaciÄ… neoklasycyzmu (w literaturze, w architekturze), a nastÄ™pnie wÅ›ród artystów awangardowych, np. u Picassa. Klasycyzm w Polsce bywa też zwany stylem stanisÅ‚awowskim (od króla StanisÅ‚awa Augusta Poniatowskiego).ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/KlasycyzmNietypowy obszar budownictwa Nasz współczesny Å›wiat jest niezwykle zÅ‚ożony i w absolutnie każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z niesamowitÄ… zÅ‚ożonoÅ›ciÄ… wszelkiego rodzaju procesów. Weźmy dla przykÅ‚adu budownictwo, które niesamowicie rozwinęło siÄ™ w ostatnich kilkudziesiÄ™ciu latach. Nietypowym rodzajem wykoÅ„czenia wnÄ™trz jest tzw. sztukateria, a wiÄ™c oryginalne odlewy montowane na Å›cianach bÄ…dź suficie wykonane z materiaÅ‚u gipsowego bÄ…dź też żywicy. Można powiedzieć, że osoby realizujÄ…ce takie prace posiadajÄ… niemaÅ‚e zdolnoÅ›ci artystyczne, ponieważ nie jest Å‚atwo tworzyć coÅ› takiego od samego zera. Zatem, jeÅ›li myÅ›lisz o pracy w tej branży, to powinieneÅ› posiadać przynajmniej niewielkie umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie rysowania czy rzeźbienia. Klasycyzm w architekturze - cechystosowanie porzÄ…dków architektury antycznej projektowanie ulic, dzielnic, miast w nowym stylu wzorowanie siÄ™ na starożytnych budowlach greckich i rzymskich oraz na niektórych budowlach odrodzenia; kopiowanie elementów architektury starożytnej; budowle wznoszone na planie zwartym, koÅ‚a lub prostokÄ…ta; stosowanie kolumnad i kolumnowych portyków ze zwieÅ„czeniem w ksztaÅ‚cie tympanonu; pilastrów, dużych okien; tympanon przeważnie dekorowany pÅ‚askorzeźbÄ…; dążenie do uzyskania efektu harmonii, zrównoważonej kompozycji, stosowanie symetrii; w opozycji do baroku przeważajÄ… fasady o liniach prostych bez wygięć i skrÄ™tów; oszczÄ™dne stosowanie zdobnictwa; jeżeli siÄ™ pojawiajÄ…, sÄ… to uskrzydlone postacie lwów z ludzkimi gÅ‚owami, orÅ‚y, wieÅ„ce, wazony, girlandy z róż, kokardy, heÅ‚my, tarcze, skrzyżowane sztandary nawiÄ…zujÄ…ce do tradycji cesarstwa rzymskiego; rozwój budownictwa użytecznoÅ›ci publicznej, takiego jak: urzÄ™dy, teatry, szpitale, szkoÅ‚y, zakÅ‚adane wówczas muzea; paÅ‚ace ? duże, niskie, wydÅ‚użone, na planie prostokÄ…ta z wysuniÄ™tÄ… częściÄ… Å›rodkowÄ… ozdobionÄ… portykiem; we wnÄ™trzach wielkie, podÅ‚użne, jasne sale, chÄ™tnie malowane na biaÅ‚o, pÅ‚askie sufity; okna duże, kwadratowe; koÅ›cioÅ‚y ? czÄ™sto budowane na planie koÅ‚a i prostokÄ…tu, przykryte kopuÅ‚Ä….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_klasycystyczna